TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİ DAYANIŞMA FONU YÖNETMELİĞİ

AMAÇ VE KURULUŞ

Madde 1
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyelerinden olan gazetecilerin işlerine son verilenlerle dayanışma amacıyla bir “Dayanışma Fonu” kurulmuştur.

DAYANIŞMA FONU

Madde 2
Dayanışma Fonu

a) Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin Sağlık ve Sosyal Yardım Yönetmeliği uyarınca ayrılmış olan fonundan nakledilen 2,6 milyar Türk lirası,
b) Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyelerinden 2000 yılının ilk altı ayında alınan aidatların % 10 tutarından oluşmuştur.
c) Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ne amacı belirtilerek yapılmış olan bağışlar ve üyelere yapılan yıllık sosyal ödemelerden alınmayanların tutarı ile aylık üye aidatı toplamının % 10’u da dayanışma fonuna aktarılır.
d) Dayanışma fonunun kuruluş amacına göre yetersiz kaldığı durumlarda ve bütçenin elverdiği durumlarda Bütçe Kararnamesine göre Dayanışma Fonuna aktarma yapmaya Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu yetkilidir.

YÖNETİM

Madde 3
Dayanışma Fonu, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Cemiyet Denetim Kurulu ayrıca Dayanışma Fonunu denetlemekle görevlidir.

Dayanışma Fonundan yararlanmak amacıyla yapılan başvurular Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreter’i ile Genel Sayman tarafından ortaklaşa değerlendirilerek,başvuru hakkındaki görüşleri yazılı raporla Yönetim Kurulu’na sunulur. Başvuru Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

DAYANIŞMA FONUNDAN YARARLANMANIN GENEL KOŞULLARI

Madde 4
Dayanışma fonundan yararlanabilecek üyenin Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyeliğinde en az bir yıllık üyelik kıdemi bulunması ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Tüzüğünde yazılı sorumlulukları ile Cemiyete karşı her türlü akçalı sorumluluğunu yerine getirmiş olması zorunludur.

DAYANIŞMA FONUNDAN YARARLANMANIN ÖZEL KOŞULLARI

Madde 5
Dayanışma Fonundan yararlanmak isteyen üyelerde ayrıca aşağıdaki koşullar aranır:

a) 2l2 Sayılı Yasa ile Değişik 5953 sayılı “Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun"”hükümlerine uygun olarak çalışmakta iken iş sözleşmesinin feshedilmiş olması,
b) Emekli aylığı alıyor veya bir işyerinde Sosyal Güvenlik Destek Primiyle çalışıyor olmamak.
c) İş akdinin feshini izleyen süreçte telif ücreti ile de olsa bir işyerinde sürekli çalışmamak.

DAYANIŞMA FONUNA BAŞVURU ŞEKLİ

Madde 6
Dayanışma Fonundan yararlanmak isteyen ve durumları Dayanışma Fonu Yönetmeliğinde yazılı maddelerdeki koşullara uyan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyeleri yazılı olarak başvurmak zorundadırlar.Başvuru dilekçelerine; aslına uygun olduğu başvurucu tarafından tasdik edilmiş Basın İş Yasası hükümlerine uygun iş sözleşmelerinin örnekleri ile iş sözleşmesi fesih yazısının fotokopisini eklemek zorundadırlar. Ekleri olmayan başvurular dikkate alınmaz.

Başvuru,iş akdinin feshini izleyen günden sonraki bir ay içinde yapılmış olmalıdır.

Geçerli bir mazereti olmadan bu süreyi aşanların başvurularında üç aylık sürenin geriye kalan bölümü için ödeme yapılır.

DAYANIŞMA FONUNDAN ÖDEME ŞEKLİ

Madde 7
Yönetim Kurulu tarafından Dayanışma Fonundan ödeme yapılmasına karar verilen başvurucu üyelere işlerine son verildiği tarihten başlayarak, 1 kez olmak üzere 1.000 (Bin)TL ödeme yapılır. Ödeme üyenin başvurusunda belirtmiş olduğu hesaba havale edilir.

Madde 8
Dayanışma Fonundan üyelere yapılan ödemeler için ayrı bir muavin hesap tutularak fonda toplanan bedeller ve ödemeler bu hesaptan izlenir.

BAŞVURULARDA KARŞILAŞILABİLECEK HATALI BİLGİLER

Madde 9
Dayanışma Fonundan yararlanmak amacıyla yanlış bilgi ve belge veren üyeler hakkında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Tüzüğünün ilgili maddeleri uygulanır ve Yönetim Kurulunca Onur Kuruluna sevkedilir.

YÜRÜRLÜK

Madde 10
Bu yönetmelik Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulunun .4.../9..../2000... günlü toplantısında kabul edilmiş ve .1.../.11.../2000.... tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konulmuştur.