BASIN YAYIN VE ENFORMASYON GENEL
MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ
HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Kanun Hük. Kar.nin Tarihi: 8/6/1984 No: 231
Yetki Kanununun Tarihi : 2/12/1983 No: 2967
Yayımlandığı R.G. Tarihi : 18/6/1984 No: 18435
V. Tertip Düsturun Cildi : 23 Sh.:743

Amaç:
Madde 1 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, ilgili makamlar ve kamuoyuna
zamanında ve doğru, tanıtıcı, aydınlatıcı bilgi akışını sağlamak ve tanıtma, ay-
dınlatma faaliyetlerine katılmak için Başbakan'a bağlı Basın-Yayın ve Enformas-
yon Genel Müdürlüğünün kurulmasına, teşkilat ve görevlerine dair esasları düzen-
lemektir.
Başbakan bu teşkilatın yönetimi ile ilgili yetkilerini gerekli gördüğü hal-
lerde Devlet Bakanı vasıtasıyla kullanabilir.

Görev:
Madde 2 - Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Devletin tanıtma siyasetinin ve tanıtma ile ilgili alanlarda Hükümetçe
uygulanacak stratejilerin tesbitine yardımcı olmak,
b) Kamuoyunun ve ilgili makamların zamanında ve doğru bilgilerle aydınlatıl-
masını ve bu faaliyetler için gerekli aydınlatıcı ve tanıtıcı bilgi akımını sağ-
lamak,
c) Hükümet faaliyetlerinin ve yapılan hizmetlerin iç ve dış kamuoyuna etkin
bir biçimde yansıtılmasına ve bunların kamuoyu üzerindeki etkisinin belirlenme-
sine ait hizmetleri yapmak,
d) Basınla ilgili münasebetlerin düzenlenmesi ve basının güçlendirilmesi
için gerekli faaliyetlerde bulunmak,
e) Yerli ve yabancı basın-yayın organlarının ve mensuplarının çalışmalarını
kolaylaştırmaya yönelik tedbirleri almak, bu hususta gerekli düzenlemeleri yap-
mak,
f) Türkiye aleyhindeki propaganda faaliyetlerini takip etmek, değerlendirmek
ve sorumlu kamu kurumları ile işbirliği yapmak, gerekli karşı tedbirleri almak,
g) Türkiye'nin dış tanıtma faaliyetlerini yönlendirmek ve bu amaçla kamu ku-
rum ve kuruluşları, özel sektör kuruluşları, meslek kuruluşları, amaca yönelik
vakıflar, dernekler gibi teşekküllerle işbirliği yapmak,
h) Yabancı ülkelerde Türkiye'nin menfaatleri doğrultusunda yapılan aydınlat-
ma faaliyetlerine katılmak,
ı) Enformasyon ve aydınlatma, faaliyetlerini Türkiye'nin dış politikasını
destekleyecek şekilde düzenlemek ve Dışişleri Bakanlığı ile işbirliği suretiyle
yürütmek.
Teşkilat:
Madde 3 - Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, merkez, taşra ve yurt
dışı teşkilatından meydana gelir.
Merkez Teşkilatı:
Madde 4 - Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü merkez teşkilatı, ana
hizmet birimleri, danışma birimleri ve yardımcı birimlerden meydana gelir.
Merkez Teşkilatı ekli cetvelde gösterilmiştir.

K.H.K. LER ŞUBAT 1989 (EK-2)


290

Genel Müdür:
Madde 5 - Genel Müdür, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün en üst
amiridir. Genel Müdür, hizmetlerini, Başbakan veya görevlendireceği Devlet Baka-
nının talimatları yönünde, milli güvenlik politikasına, kalkınma planlarına,
yıllık programlara, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak düzen-
ler ve yürütür.
Genel Müdür Yardımcısı:
Madde 6 - Genel Müdürlüğün hizmet birimlerinin yönetim ve koordinasyonunda
Genel Müdüre yardımcı olmak üzere iki Genel Müdür Yardımcısı görevlendirilir.
Ana hizmet birimleri:
Madde 7 - Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün ana hizmet birimleri
aşağıdaki daire başkanlıklarından meydana gelir.
a) Haber Dairesi Başkanlığı,
b) Basın Yayın Dairesi Başkanlığı,
c) Enformasyon Dairesi Başkanlığı.
Haber Dairesi Başkanlığı:
Madde 8 - Haber Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır.
a) Devlet tanıtma, aydınlatma hizmetleri kapsamındaki iç ve dış her türlü
açık enformasyonu sağlamak,
b) (Değişik: 6/8/1988-KHK 340/5. md.) Elde edilen bilgileri derlemek, değer-
lendirmek, bülten ve yayın haline getirmek,
c) Derlenmiş bilgi ve belgeleri muhafaza etmek,
d) Bu faaliyetler için gerekli teknik hizmet ve donanımı sağlamak,
e) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak,
Madde 9 - (Değişik: 6/8/1988-KHK 340/6. md.)
Basın Yayın Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Hazırlanan bültenleri ilgili kurum ve kuruluşlara ulaştırmak, kamuoyuna
yaymak,
b) Yerli basın organlarının ve bunların mensuplarının çalışmalarını kolay-
laştırıcı tedbirleri almak, Türk ve yabancı basın yayın organları mensuplarına
basın kartı düzenlemek,
c) Yerli basının güçlendirilmesi amacıyla eğitim programları düzenlemek,
d) Devlet ve Hükümet faaliyetleri ile yapılan hizmetlerin kamuoyuna etkin
bir biçimde yansıtılmasına ve bunların kamuoyu üzerindeki etkisinin belirlenme-
sine ait hizmetleri yapmak,
e) Gerekli hallerde Devlet ve Hükümet yetkililerinin basın toplantılarını
düzenlemek, demeç ve açıklamalarını yaymak ve benzeri faaliyetleri yürütmek,
f) Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak.
Madde 10- (Değişik: 6/8/1988-KHK 340/7. md.)
Enformasyon Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Dış tanıtmanın hedef ve stratejilerini tesbit etmek, planlamasını yapmak
ve uygulamak,
b) Devlet ve Hükümet faaliyetleri ile, yapılan hizmetlerin dış kamuoyuna
etkin bir biçimde yansıtılmasına ve bunların dış kamuoyu üzerindeki etkisinin
belirlenmesine ait hizmetleri yapmak,
c) Türkiye'nin tanıtılmasını sağlayacak genel ve özel araştırmalarla, proje-
leri hazırlamak veya gerektiğinde uzman kişi ve kuruluşlara yaptırmak,
d) Dış tanıtma faaliyetlerini yönlendirmek ve bu amaçla bütün kamu kurum ve
kuruluşları ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak,
e) Yabancı basın organlarının ve bunların mensuplarının çalışmalarını kolay-
laştırıcı tedbirleri almak ve uygulamak, bunlar için sürekli ve geçici basın
merkezleri kurmak, yönetmek,
f) Yurtdışı basın müşavirliklerinin faaliyetlerini izlemek, değerlendirmek
ve sonuçları makama sunmak,


291

g) Türkiye hakkındaki propaganda faaliyetlerini izlemek, değerlendirmek, Ge-
nel Müdürlüğün diğer birimleri ve ilgili kamu kurumları ile işbirliği sağlamak
ve gerekli karşı tedbirleri almak,
h) Genel Müdürlüğün protokol işlerini yürütmek,
ı) Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak.
Danışma Birimleri:
Madde 11 - Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün danışma birimleri
şunlardır:
a) Hukuk Müşavirliği,
b) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı.
Hukuk Müşavirliği:
Madde 12 - Genel Müdürlük Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:
a) Genel Müdürlüğün diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki,
mali, cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek,
b) Genel Müdürlüğün menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki
tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak
yapılmasına yardımcı olmak,
c) 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre adli ve idari da-
valarda gerekli bilgileri hazırlamak ve Hazineyi ilgilendirmeyen idari davalarda
Genel Müdürlüğü temsil etmek,
d) Genel Müdürlüğün amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata plan ve
programa uygun çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri ha-
zırlamak (1)
e) (Ek: 6/8/1988-KHK 340/8. md.) Genel Müdürlük birimleri tarafından hazır-
lanan veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca gönderilen kanun, tüzük ve yönet-
melik taslaklarını hukuki açıdan inceleyerek, görüşlerini bildirmek.
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı:
Madde 13 - Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığının görev-
leri şunlardır:
a) Genel Müdürlüğe Hükümet programı, kalkınma planları, yıllık pogramlar,
Bakanlar Kurulu kararları ve milli güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen emir
ve görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını tesbit etmek, bu esas-
lara uygun olarak Genel Müdürlüğün ana hizmet politikasının ve planlarının ha-
zırlanmasına yardımcı olmak,
b) Uzun vadeli planlarla, kalkınma planlarında ve yıllık programlarda önce-
likle yer alması gerekli görülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel
politikaların ilmi araştırma esaslarına göre tesbitini sağlamak, Genel Müdürün
onayını aldıktan sonra Devlet Planlama Teşkilatına göndermek,
c) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve müessir bir şekilde yerine getiril-
mesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir
şekilde kullanılmasını sağlamak üzere Genel Müdürlük bütçesini plan ve program
esaslarına göre hazırlamak ve uygulamasını takip etmek,
d) Genel Müdürlük yıllık çalışma programlarını hazırlamak, Genel Müdürlüğün
hizmetleriyle ilgili gerekli istatistikleri toplamak ve değerlendirmek,
e) Kalkınma plan ve programları ile Genel Müdürlük yıllık çalışma programla-
rının uygulanmaları sırasında, Genel Müdürlükte ortaya çıkan çözümlenmesi gere-
ken güçlükleri, aksaklıkları ve tıkanıklıkları Genel Müdürlük seviyesin-
---------------------
(1) (d) bendinin sonunda yer alan "ve Bakana Sunmak" ibaresi 6/8/1988 tarih ve
340 sayılı KHK'nin 8 inci maddesi ile metinden çıkarılmıştır.
K.H.K. LER ŞUBAT 1989 (EK-2)

292

de giderici tedbirleri tesbit ederek makama sunmak, organizasyon ve metod hiz-
metlerini yürütmek,
f) Planlama ve koordinasyon konularında verilen diğer görevleri yerine ge-
tirmek, yıllık çalışma programlarının yürütülmesini takip etmek.
Yardımcı Birimler:
Madde 14 - Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün yardımcı birimleri
şunlardır:
a) Personel Şubesi Müdürlüğü,
b) İdari ve Mali İşler Şubesi Müdürlüğü,
c) Savunma Uzmanlığı.
Personel Şubesi Müdürlüğü:
Madde 15 - Personel Şubesi Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Genel Müdürlüğün insangücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili
çalışmaları yapmak,
b) Genel Müdürlük personelinin atama, özlük ve emeklilikle ilgili işlerini
yapmak,
c) Eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitimi programla-
rını düzenlemek ve uygulamak,
d) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri işleri yapmak.
İdari ve Mali İşler Şubesi Müdürlüğü:
Madde 16 - İdari ve Mali İşler Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Genel Müdürlük için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili
hizmetleri yürütmek,
b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralama, satın alma işlemlerini yürüt-
mek,
c) Genel Müdürlüğün mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek,
d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yap-
mak,
e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek
ve yürütmek,
f) Genel Müdürlük personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yarar-
lanmalarını sağlamak,
g) Genel Müdürlüğe gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin Genel Müdür Yar-
dımcılarına sunulmasını sağlamak,
h) Genel Müdür ve yardımcısının direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak
ve işlemlerini takip etmek, Genel Müdürlüğün iç ve dış protokol hizmetlerini yü-
rütmek,
i) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak,
j) Genel Müdürlüğü ilgilendiren toplantı, birifing ve görüşmeleri düzenle-
mek, bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak,
k) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenle-
mek ve yürütmek,
l) Makamca verilecek diğer görevleri yapmak.
Savunma Uzmanlığı:
Madde 17 - Savunma Uzmanlığı özel kanununda ve diğer kanunlarda gösterilen
görevleri yapar.
Taşra Teşkilatı:
Madde 18 - Genel Müdürlük, genel hükümlere göre taşra teşkilatı kurmaya yet-
kilidir.
Yurtdışı Teşkilatı:
Madde 19 - Genel Müdürlük, 189 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı
Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esaslarına uygun olarak yurtdışı
teşkilatı kurmaya yetkilidir.

293
Yöneticilerin sorumlulukları:
Madde 20 - Genel Müdürlük merkez, taşra, yurtdışı teşkilatının her kademe-
sindeki yöneticileri yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri, Genel
Müdürlük emir ve direktifleri yönünde mevzuata, plan ve programlara uygun olarak
düzenlemek ve yürütmekten bir üst kademeye karşı sorumludur.
Kamu kurum ve kuruluşlarının işbirliği yükümlülüğü:
Madde 21 - Bütün Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları, tanıtma maksa-
dıyla kurulmuş bulunan dernek ve vakıflar gibi özel hukuk tüzel kişileri, yurt
içinde ve dışında aydınlatma ve tanıtma çalışmalarında Basın-Yayın Enformasyon
Genel Müdürlüğü ile sıkı işbirliği yapmak mecburiyetindedirler.
Yetki devri:
Madde 22 - Genel Müdür ve her kademedeki yöneticiler sınırlarını açıkça be-
lirlemek şartıyla yetkilerden bir kısmını astlarına devredebilir.
Yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.
Atama:
Madde 23 - 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanun Hükümleri dışında kalan
memurların atamaları Başbakan tarafından yapılır.
Başbakan gerektiğinde, bu yetkisini Genel Müdür'e devredebilir.
(Ek fıkralar: 6/8/1988-KHK 340/9.md.)
Yurtdışı sürekli görevlere ilk defa atanacak olanların, en az 2 yıl Genel
Müdürlük merkez veya taşra teşkilatında çalışmış olmaları gerekir. Ancak, 2 yıl
çalışmış nitelikli elemanın bulunamaması halinde, bu süre, zaruri durumlarda
altı aydan az olmamak üzere kısaltılabilir.
Yurtdışı görev süresi, ilk defa sürekli görevle yurtdışına atanacaklar için
5 yıl, daha önce sürekli görevle yurtdışında bulunmuş olanlar için 4 yıldır.
Hizmetine ihtiyaç duyulanlar ile hizmette başarılı olmadıklarına kanaat getiri-
lenler bu süreden önce geri alınabilirler.
Yurtdışı sürekli görevden dönenlerin yeniden yurtdışına atanabilmeleri için,
ilgili mevzuattaki genel şartlara ilaveten, yurtiçinde en az 3 yıl hizmet etmiş
olmaları gerekir.
Anadolu Ajansı:
Madde 24 - Genel Müdürlük her yıl, kendi bütçesinin Anadolu Ajansı bölümün-
deki ödeneği aşmamak üzere, Anadolu Ajansı ile en çok 5 yıllık sözleşme yapmağa
ve Başbakan veya görevlendireceği Bakan adına Anadolu Ajansının bütçesini, kad-
rosunu ve bunların uygulanmasını denetlemeye yetkilidir.
Bu amaçla, Anadolu Ajansı'nda bir denetçi görevlendirilir.
Yapılacak sözleşmede, Anadolu Ajansı yöneticilerinin atanma yolları da be-
lirtilir.
Yürürlükten kaldırılan hükümler:
Madde 25 - Devlet Tanıtma Teşkilatı Kurulması Hakkındaki 46 ve 49 Sayılı Ka-
nun Hükmünde Kararnameler yürürlükten kaldırılmıştır.
Sözleşmeli Personel
Ek Madde 1 - (Ek: 8/4/1990-KHK-417/5 md.)
Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünde; genel müdür, genel müdür yar-
dımcısı, hukuk müşaviri, daire başkanı ve şube müdürü kadroları karşılık göste-
rilmek kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleş-
meli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli
personel çalıştırılabilir.
Bu suretle çalıştırılacakların sözleşme usul ve esasları ile ücret miktarı
ve her çeşit ödemeler Bakanlar Kurulunca tesbit edilir.
Sözleşme ile çalıştırılacak personel istekleri üzerine T.C. Emekli Sandığı
ile ilgilendirilir.

K.H.K.' LER, TEMMUZ 1990 (Ek-5)


294

Geçici hükümler:
Geçici Madde 1 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte,
Başbakanlık Tanıtma Müsteşarlığı ve Basın Yayın Genel Müdürlüğünün kadroları,
başka bir işleme ihtiyaç kalmaksızın personeli ile birlikte Basın-Yayın ve En-
formasyon Genel Müdürlüğüne devredilmiş sayılır.
Genel Müdürlüğün teşkilat ve kuruluşu, bu Kanun Hükmünde Kararname esasları-
na göre yeniden düzenlenip genel hükümlere göre yeni kadrolar tesbit ve ihdas
edilinceye kadar bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre devredilen kadroların kulla-
nılmasına devam olunur.
Geçici Madde 2 - Bu Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan yeni düzenleme üze-
rine Basın-Yayın Genel Müdürlüğü ve Tanıtma Müsteşarlığı memurlarından kadro ve
görev ünvanları değişmeyenler yeni kadrolarına atanmış sayılırlar.
Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne aynı ünvanları taşıyanlar ile
aynı mahiyetteki hizmetlerin ifasına yönelik kadrolardan Müsteşar, Genel Müdür
ve yardımcılarına ait kadrolar şahsa bağlı kadrolar olup, her ne sebeple olursa
olsun boşalmaları halinde genel hükümlere göre iptal edilmiş sayılır. Başbakan,
yeni kadrolar tesbit ve ihdas edilerek gerekli atama işlemleri yapılıncaya kadar
bu kadrolarda bulunan memurlardan birini, görevli oldukları birim hizmetlerinin
yürütülmesiyle görevlendirebilir.
Kadro ve görev ünvanları değişenler veya kaldırılanlarla, şahsa bağlı kadro-
larda bulunanlar Genel Müdürlüğün merkez veya taşra teşkilatında yeni bir kadro-
ya atanıncaya kadar her türlü mali ve sosyal haklarıyla durumlarına uygun işler-
de görevlendirilirler.
İkinci ve üçüncü fıkrada sayılanların Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teş-
kilatında durumlarına uygun kadrolara atanmaları halinde eski kadrolarına ait
aylık, ek gösterge ve her türlü haklarının bu yeni kadrolarında kaldıkları süre-
ce ödenmesine devam olunur.
Geçici Madde 3 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten
önce, Basın-Yayın Genel Müdürlüğü ile Tanıtma Müsteşarlığında istihdam edilen
kamu kurum ve kuruluş personeli ilgili oldukları kuruluşlara en geç bir yıl
içerisinde iade edilir.
Geçici Madde 4 - Genel Müdürlük merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı bu Kanun
Hükmünde Kararname'de belirlenen esaslara göre yeniden düzenleninceye kadar gö-
rev ve hizmetler Basın- Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'ne devrolunan teş-
kilat tarafından yürütülür.
Geçici Madde 5 - Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre yeniden düzenleme yapı-
lıncaya kadar Genel Müdürlük merkez teşkilatında değişen veye yeniden kurulan
birimlere verilen görevler daha önce bu görevleri yapmakta olan birimler tara-
fından yapılmaya devam edilir.
Geçici Madde 6 - Genel Müdürlük, merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatını ve
kadrolarını en geç altı ay içinde bu Kanun Hükmünde Kararnameye uygun hale geti-
rir. Bu süre içinde Genel Müdürlük kadrolarını, bu Kanun Hükmünde Kararname ile
öngörülen teşkilat yapısına uygun hale getirmek üzere, Devlet Personel Başkanlı-
ğı ile Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın görüşleri de alınarak kadro ihdas ve iptal
etmeye, mevcut kadrolarda sınıf, unvan ve derece değişikliği yapmaya Bakanlar
Kurulu yetkilidir.
Geçici Madde 7 - Basın-Yayın Genel Müdürlüğü ile Tanıtma Müsteşarlığının
1984 Yılı bütçeleri, her türlü araç gereçleri ile hak ve mükellefiyetleri başka
bir işleme gerek kalmaksızın Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne devre-
dilmiştir.

294 - 1

Geçici Madde 8 - Yabancı basın ve yayın organları ile temsilciliklerinin
Türkiye'de yerleşerek çalışmalarını özendirmek ve mesleklerinin ifasında kendi-
lerine gereken kolaylıkları sağlamak amacıyla, bu konudaki idari düzenleme yapı-
lıncaya kadar, Genel Müdürlüğün onaylayacağı listelere göre, bu kişilerin ev eş-
yası ve mesleki araç ve gereçleri, geçici ithal esasına dayalı olarak ve satıl-
mamak, yurtdışına çıkarken, girişte onaylanmış listeye göre tesbit edilip götü-
rülmek kaydıyla, gümrük muafiyet hükümlerinden yararlandırılır. Muafiyetin sı-
nırları Dışişleri, Maliye ve Gümrük Bakanlıkları ile Basın-Yayın ve Enformasyon
Genel Müdürlüğü'nce tespit olunur.

Yürürlük:
Madde 26 - Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme:
Madde 27 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

K.H.K'LER, KASIM 1991 (Ek - 9)


294-2

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MERKEZ TEŞKİLATI


Genel Müdür Ana Hizmet Danışma Yardımcı
Genel Müdür Yard. Birimleri Birimleri Birimleri
----------- ------------ ---------- --------- ----------
Genel Müdür Genel Müdür Yrd. 1.Haber Dairesi 1.Hukuk Müşa- 1.Personel Şubesi
Bşk. virliği Md.
Genel Müdür Yrd. 2.Basın Yayın 2.Araştırma, 2.İdari ve Mali
Dairesi Bşk. Planlama İşler Şubesi Md.
3.Enformasyon Dai. Koordinasyon3.Savunma Uzmanlı-
Bşk. Dai.Bşk. ğı


294 - 3

231 SAYILI KHK'YE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

KHK Yürürlüğe
No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi
----------- --------------------------------------------- --------------

340 - 8/11/1988

417 - 11/4/1990

K.H.K.'LER KASIM 1991 (Ek - 9)


294 - 4Başa Dön